चार ओळीत हे आयुष्य मांडतांना, मी माझं मीपणच विसरून गेलो..
शेवटची ओळ येता येता कुठेतरी, मी पुर्णपणे तुझाच होऊन गेलो!

गुरुवार, ११ नोव्हेंबर, २०१०

 चारोळी- १८

मनाला शब्द सापडले नाही की,
त्याच्या भावना अव्यक्तच राहतात...
म्हणूनच कदाचित अश्या वेळी डोळे..
त्या सुप्त भावनांना शब्दांशिवाय व्यक्त करून जातात!


Next previous home