चार ओळीत हे आयुष्य मांडतांना, मी माझं मीपणच विसरून गेलो..
शेवटची ओळ येता येता कुठेतरी, मी पुर्णपणे तुझाच होऊन गेलो!

सोमवार, १ नोव्हेंबर, २०१०

 चारोळी- १६

जवळ असूनही ती,
मी थोडा दूरच होतो...
ती होती सागर,
अन मी किनाराच होतो!Next previous home