चार ओळीत हे आयुष्य मांडतांना, मी माझं मीपणच विसरून गेलो..
शेवटची ओळ येता येता कुठेतरी, मी पुर्णपणे तुझाच होऊन गेलो!

सोमवार, २२ नोव्हेंबर, २०१०

 चारोळी- २०

आठवतय मला, अगदी पहिल्याच भेटीत,
माझं तुझ्या मनात घर करून राहणं...
आणि मग चेह-याच्या दारात, गुलाबी रंगाने,
तुझं मनमोहक हास्याची रांगोळी काढणं!

Next previous home