चार ओळीत हे आयुष्य मांडतांना, मी माझं मीपणच विसरून गेलो..
शेवटची ओळ येता येता कुठेतरी, मी पुर्णपणे तुझाच होऊन गेलो!

मंगळवार, ४ जानेवारी, २०११

 चारोळी- २१

जुन्या वर्षाला निरोप देतांना,
एकच होती माझी इच्छा,
आयुष्यातील सर्व कडू आठवणी बाजुला सारून,
द्याव्यात तुला नव वर्षाच्या शुभेच्छा!

Next previous home