चार ओळीत हे आयुष्य मांडतांना, मी माझं मीपणच विसरून गेलो..
शेवटची ओळ येता येता कुठेतरी, मी पुर्णपणे तुझाच होऊन गेलो!

शुक्रवार, २२ ऑक्टोबर, २०१०

 चारोळी- १२

तुला भेटण्यापुर्वी असं वाटलं होतं,
मानवी मन सर्वात चपळ असतं,
आज त्यानेही तुझ्या विचारात कैद होऊन,
मानलं की प्रेमासाठी अशक्य असं काहीच नसतं!


Next previous home