चार ओळीत हे आयुष्य मांडतांना, मी माझं मीपणच विसरून गेलो..
शेवटची ओळ येता येता कुठेतरी, मी पुर्णपणे तुझाच होऊन गेलो!

रविवार, २४ ऑक्टोबर, २०१०

 चारोळी- १४

तुझ्या बोलांचा अर्थ मला,
शब्दांपेक्षा डोळ्यांवाटे स्पष्ट कळतो...
तु अशीच शांत बसून रहा,
मी असच तुझं मन वाचून घेतो.
Next previous home